Truyền hình trực tuyến

Liên kết website

Quảng Cáo

Thống kê truy cập

Đang truy cập
Hôm nay
Hôm qua
Tổng số lượt xem
Văn bản - tài liệu
Tên văn bản NGHỊ QUYẾT Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh
Số hiệu văn bản 126/NQ-HĐND
Ngày ban hành Ngày 08 th
Lượt xem 2926
Tải về 12
 • Định dạng: *.doc
  Dung lượng:
 • Tải về: Bấm đây để tải về ngay
  Tải về: Tải về từ liên kết ngoài
 • Giới thiệu:

  NGHỊ QUYẾT Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh

  Nội dung:

  HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

  TỈNH SƠN LA

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Số: 126/NQ-HĐND

  Sơn La, ngày  08  tháng 7 năm 2015

   

  NGHỊ QUYẾT

  Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ
  để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh
   
   
   

   

   

   

  HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

  KHÓA XIII, KỲ HỌP THỨ 10

   

   

   

  Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

  Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

  Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

  Căn cứ Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Sơn La;

  Xét Tờ trình số 131/TTr-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2015 của UBND tỉnh về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 540/BC-HĐND ngày 04 tháng 7 năm 2015 của Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh và ý kiến thảo luận tại kỳ họp,

  QUYẾT NGHỊ:

   

  Điều 1. Chuyển mục đích sử dụng 112,1056 ha đất trồng lúa (trong đó: 62,875 ha đất chuyên trồng lúa nước, 49,2307 ha đất lúa khác) và 137,179 ha đất rừng phòng hộ để thực hiện 131 dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Sơn La (có Danh mục các dự án kèm theo).

  Điều 2. Hiệu lực thi hành

  Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày HĐND tỉnh thông qua.

  Điều 3. Tổ chức thực hiện

  1. Uỷ ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết.

  2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các vị đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

  Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Sơn La khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 08 tháng 7 năm 2015./.

   

  Nơi nhận:

  - Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ;

  - VP Quốc hội, VP Chính phủ, VP Chủ tịch nước;

  - UB Tài chính - Ngân sách của Quốc hội;

  - Bộ TNMT, Bộ NN và PTNT; Bộ TC;

  - TT. Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;

  - Đoàn ĐBQH tỉnh;

  - Các đại biểu HĐND tỉnh;

  - Các sở, ban, ngành, đoàn thể;

  - TT Huyện ủy, thành uỷ;

  - TT HĐND, UBND các huyện, thành phố;

  - LĐ, CV VP Tỉnh ủy, VP HĐND và UBND tỉnh;

  - Trung tâm Công báo, Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh;

  - Lưu: VT, 150b.

  CHỦ TỊCH

   

   

   

  (Đã ký)

   

   

  Hoàng Văn Chất