Truyền hình trực tuyến

Liên kết website

Quảng Cáo

Thống kê truy cập

Đang truy cập
Hôm nay
Hôm qua
Tổng số lượt xem
Văn bản - tài liệu
Tên văn bản THÔNG BÁO Công khai đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị về hoạt động giải quyết thủ tục hành chính tại UBND thành phố Sơn La
Số hiệu văn bản TB-UBND
Ngày ban hành TP. Sơn La,
Lượt xem 887
Tải về 0

 • Dung lượng:201
 • File đính kèm không tồn tại
 • Nội dung:

  UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ SƠN LA 

  Số: /TB-UBND 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  363 TP. Sơn La, ngày 11 

  tháng 8 năm 2020 

  THÔNG BÁO Công khai đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị về hoạt động giải quyết thủ tục hành chính tại UBND thành phố Sơn La 

  Căn cứ Nghị định số 20/2008/ND-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ về việc tiếp nhận, xử lý kiến nghị của các tổ chức, cá nhân về quy định hành chính; 

  Căn cứ Quyết định số 10/2016/QĐ-UBND ngày 02/8/2016 của UBND thành phố Sơn La về việc ban hành Quy chế làm việc của UBND thành phố Sơn La Khóa XIX nhiệm kỳ 2016-2021; Quyết định số 3806/QĐ-UBND ngày 27/12/2018 của UBND thành phố về việc đổi tên Trung tâm Hành chính công thành phố thành“ Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả” thành phố Sơn La. 

  Ủy ban nhân dân thành phố Sơn La thông báo số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về hoạt động giải quyết thủ tục hành chính tại UBND thành phố Sơn La như sau: 

  1. Số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận phản ánh, kiến nghị - Số điện thoại đồng chí Chủ tịch UBND thành phố: 0212.3852.363- Di động: 0979.708.268 

  - Số điện thoại đồng chí Chánh Văn phòng HĐND- UBND: 0212.3852.361- Di động: 0904.134.569 

  - Số điện thoại đồng chí Trưởng ban Tiếp công dân: 0212.3855.113 - Di động 0976.220.674 

  - Số điện thoại đồng chí Chuyên viên Văn phòng HĐND- UBND phụ trách “ Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả ” thành phố Sơn La: 0917.868.599 

  2. Địa chỉ thư điện tử: http://thanhpho.sonla.gov.vn Tiếp nhận, phản ánh, kiến nghị 24/24 giờ. 

  Thông báo này thay thế Thông báo số 178/TB-UBND ngày 24/4/2019 của UBND thành phố. UBND thành phố Sơn La trân trọng thông báo đế các tổ chức, cá nhân được biết và liên hệ./. 

  Nơi nhận: - UBND tỉnh; - Các Sở, Ban, Ngành của tỉnh; - UBND các huyện trên địa bàn tỉnh; - Thường trực thành ủy; - Thường trực HĐND thành phố; - Đ/c Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố; - Các phòng, ban, đơn vị thuộc thành phố; - UBND các xã, phường; - Trang Thông tin điện tử thành phố; - Lưu: VT, DN. 

  CHỦ TỊCH 

  Đỗ Văn Trụ 

   
  Các bài cũ hơn